REZERWUJ ONLINE

Regulamin

Regulamin parku rozrywki „Letnia Zabawa”

 1. Park rozrywki przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia może korzystać z atrakcji parku rozrywki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
 3. W przypadku grup zorganizowanych opiekunami są wyłącznie nauczyciele i wychowawcy sprawujący opiekę nad dziećmi.
 4. Korzystanie z atrakcji oferowanych w parku rozrywki jest możliwe po zakupie biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem i w godzinach otwarcia parku. Zakupiony bilet można wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu i nie podlega on zwrotowi.
 5. Zakup biletu oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Podczas pobytu w parku rozrywki należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi i ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 7. Niedozwolone jest korzystanie z atrakcji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Korzystanie z atrakcji parku rozrywki odbywa się na własną odpowiedzialność. Za wszelkie urządzenia, z których korzysta się w parku, odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 9. Zabronione jest korzystanie z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Za wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu, ignorowania instrukcji użytkowania lub działania celowego, odpowiada w pełnej wysokości sprawca.
 11. Opiekunowie osób niepełnoletnich mają obowiązek nadzoru i odpowiadają za szkody spowodowane przez swoich podopiecznych.
 12. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, istnieje możliwość czasowego unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
 13. Park rozrywki odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami pracowników W szczególności nie odpowiada za wniesione do parku przedmioty.
 14. Obsługa parku rozrywki jest uprawniona do wyproszenia ze swojego terenu osób, które nie zakupiły biletu wstępu lub nie przestrzegają którejkolwiek z zasad Regulaminu. Osoby korzystające z atrakcji, które przeszkadzają innym osobom poprzez głośne lub agresywne zachowanie oraz nie stosują się do zaleceń obsługi, mogą zostać wyproszone z terenu parku bez możliwości zwrotu opłaty za wstęp.
 15. Osoby korzystające z atrakcji parku rozrywki ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub życiu, wynikające z nieprzestrzegania zasad Regulaminu i zaleceń obsługi.
 16. Zabronione jest zaśmiecanie terenu parku rozrywki.
 17. Zabronione jest korzystanie z atrakcji i urządzeń w trakcie jedzenia i picia.
 18. Urządzenia znajdujące się w parku rozrywki obsługiwać mogą wyłącznie pracownicy obsługi.
 19. Przed skorzystaniem z każdego urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z jego regulaminem, który znajduje się zawsze w widocznym miejscu. Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z pracownikiem obsługi.
 20. Park rozrywki zastrzega sobie możliwość zmiany cennika świadczonych usług. Zmiany te nie mogą dotyczyć zawartych już umów.
 21. Park rozrywki zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) w celach marketingowych z zachowaniem poufności danych osobowych.
KUP ONLINE